Tiun là thầy người cá được quốc tế công nhận. Vậy bạn có muốn nhiều sức khỏe để trở thành người cá bảo vệ động vật và nhiều trí tuệ để tiến hóa thành tiên cá biết tất cả?